GEORGE VASILIEVICI

POEMU' DE DRAGOSTE PENTRU GABI

3 Mai 2001
eram aproape fericit
tu erai atât de...

allllbastră

atât deeee

seeeenină
ciripeai
&ciripitul era un fel
de lamă  ce mă

s-e-c-ţ-i-o-n-a
mă fisura  dintr-o suflare

în gândul tău mereu la un altul

nu le vom împinge
le voi l
ăsa doar să cadă
s
ă traverseze
cum s
ă se
simt
ă abandonată
toate astea sunt ale ei
ai mai citit
s
ă mai stăm la o vrăjeală
ca-n serile bune
s
ă ne agăţăm verighetele în cui

sunt avarii posibile
pe conductele magistrale
mai stai
nu-
şi încăpea în piele de bucurie
doar despre el
este vorba
doar tu s
ă fii cuminte
şi îţi
voi
împleti  trupul cu cerceafuri
nescrise
pentru c
ă nu-mi amintesc
s
ă te fi iubit

vreodat
ă în faţa mea

de ce nu te-ai
iubit niciodat
ă în faţa mea?

Încă o spumă de
întuneric
şi toată lumea ar fi fost
pe deplin mul
ţumită
mototolit
ă

dar nu mai facem ce au
f
ăcut alţii

repulsia&ne
înţelegerea

c
ând facem mici cumpărături
c
ând coborâm din pat
sau
dup
ă ţigări

c
ând
înapoiezi Păsări cântătoare
far
ă măcar să le fi citit

chiar dac
ă
toate chinez
ăriile
ce m
ă strâng de gât le-am primit
de la

alte mirese
şi de la tine niciodată

pentru a nu
isca ne
înţelegeri
vom lua totu
şi o
bere

e posibil ca mama ta s
ă fie totuşi afectată

dar cu totul altfel stau
lucrurile cu
h
ârtia igienică
cu pernele
şi cu cele două televizoare
pe care speri
c
ă le vei cumpăra

vai dar ce frumooooo
şşi  sunt
cu to
ţii împachetaţi aşa
în sentimente drăguţe
pentru tine

şi cum să se mărite ea
cu un b
ărbat
care nu o SALVEAZ
Ă

salveaz-o!!!!!!

salveaz-o!!!!!!


dar uite c
ă totuşi
a f
ăcut-o

Dar sunt at
ât de d-r-ă-g-u-ţ-i
nu po
ţi să te
superi pe
ei

Doar de asta a venit
şi acum aşteaptă
mai d
ă câteva interviuri
mai iese
în
ora
ş
de
şi toţi îl cunosc

procesul s-a am
ânat
şi george
este foarte
ineficient
în această
perioad
ă
poate
il vom
chema s
ă ne
conduc
ă prin (tun)el

s
ă ne prezinte topurile

s
ă ne su-ge-re-ze
c
âte un loc
sau un fapt oarecare

s
ă ne legene pe picioare
chiar dac
ă este ilegal

s
ă ne treacă strada

s
ă ne treacă fiorii

s
ă urle în receptor
c
ă a trecut atâta timp
de atunci
c
ă a trecut vremea
lui de
şi

tu
ştii că nu este chiar aşa

s
ă facem pipi
şi altele
far
ă să ne fie ruşine
unul de altul

nu este deloc a
şa
o femeie poate
pune foarte multe
întrebări

se poate ascunde sub
alte paturi

îşi poate îngădui şi
pu
ţină indisciplină

dar dup
ă aia ce faci?
Spune-mi repede

repede

din lips
ă de probe
dar far
ă nici o urmă de violenţă
de dr
ăgălăşenie
de
începuturiiiiiii
de

nici un fel de plimbare
în aer liber

doar c
âteva nesuri prin
stomac
nu a plecat prea departe
nu a f
ăcut tâmpenii
nu a b
ăgat NIMIC
în gură

ceea ce la urma urmei

Conteaz
ă

dincolo de astea se afl
ă
mereu
ALTCEVA

ALTCINEVA

dar globurile
şi bomboanele
nu le vom
împinge
nici m
ăcar florile
cu toate c
ă
sunt cu totul altceva
le vom l
ăsa sa cadă

apoi ne vom apuca
şi de nunţi

de nun
ţile altora
dar niciodat
ă de a noastră

mami
sunt pli
ctisit
melancolia ovarian
ă
guri
ţa asta

Ţigările
Telefonul
C
ărţile
Prietenii
Trandafirii
Ciocolata
Tastatura
Patul
Casa
Paharul
H
ârtia
Cursurile
Licen
ţa
P
ăcatul
Isus
Şi
Crucea
Cultura
Incultura
Sensul
Nonsensul
Sexul
Responsabilitatea

dar
şi aşa este mic
şi aşa se simte neglijat
cotoiul

coitul

îşi permite întreruperi
masive
şi opace

nici m
ăcar nu îţi imaginezi cât de usor
e de ocolit
oricum era pe sf
ârşite

ciclul

cu toate c
ă a fost irelevantă
caverna

şi aşa
c
ând merge
c
ând nu merge

mobilul?

dar despre el vorbe
şte
toat
ă lumea
de
şi nu a câştigat
nici o medalie

pentru c
ă vezi
tu iubi
ţel
toate astea au
legatur
ă cu o
anumit
ă femeie

nu mai vreau s
ă fiu
hr
ănit cu biberonul

uite
ţi-am adus câte ceva
s
ă-ţi mobileze singurătatea

sunt foarte fragile

şi uşor de promovat

Sentimentele

Moartea

de
şi nu avem chef de ea
nu
ştii niciodată
cum s-o iei

s
ă-şi împrăştie
candoarea
condolean
ţele   
tâţele


Caninii

şi toţi te
vor
i-n-v-i-d-i-a

constan
ţa a plecat
dar toate
celelalte ora
şe
au
fost martore

şi toate celelalte
iubiri au fost sistate
anulate

ne vom sp
ăla pe dinţi
ne vom t
ăia unghiile

vom face c
âteva salturi

evident destul

de distante
şi apoi mă voi simţi oarecum vinovat

mai ceva ca o lam
ă de cuţit

destul de interesant interdictul

de intens

noroc cu ceasurile
noastre independente

punem
şi puţină sare
şi vom avea cea mai bună
mas
ă

cu toate astea CEVA s-a scindat
interminabil de mic

lumina

lum
ânarea

amin

-te
ştei şi tu
nu o s
ă accepte N-I-C-I-O-D-A-T-Ă
vreo alt
ă plimbare
m
ânjită cu ciocolată

nici m
ăcar cu iepuraşii
lucrurile
nu stau la fel

de
şi sunt destul
de

im-pre-si-o-na-bili

labili

prezentabili

în anumite circumstanţe

şi mereu dramatici pentru alţii

c
ând pătrund pe traiectorii
in-certe

a-n-o-n-i-m-e

Aaaaaa

f
ăcut câtevaaaa
tumbe mortale
George

e  doar un joc
de rezonan
ţă

şi eco(u)

ursule
ţul maro
il (
în)
locuie
şte
în fiecare
noapte

îl
prive
şte
cu
ne-
în-cre-de-re

&repro
şul
teo-vaginal

îngreunandu-i
situa
ţia

actele

se pare
c
ă vom reuşi pe (a)locuri

În mici
buc
ăţi de
n-e-h-o-t-a-r-a-r-e

&(in)

fidelitate

sensibil
ă la lumina
nervoas
ă

promo
ţionale
drame
expui
tu guri
ţă

prin deta
şarea asta
ulterioar
ă

se va face
fotomodel?

a primit chiar
mai multe
oferte?

dar cu CEL
ĂLALT cum
r
ămâne?
el totu
şi
te…..

Iube
şte

te

am
ăgeşte
curentul
&curentul te
p-o-a-r-t-
ă din
bra
ţe în braţe

nu po
ţi
avea
încredere în
el

e (in)

stabil
şi fragil
scaunul

dar numai
pentru ceilal
ţi

vai ce dulce
şi
diluat ce solubil
şi
transparent
INELUL

Voalul

se (
între)

vede
se
ţese
se furi
şează pe acoperişuri
în zilele senine

to
ţi îl pot vedea

vom trimite
şi noi pe cineva
d
ă destul de bine
la public
mai ales
în situaţiile de criză
nu
îţi face griji îi trec prin minte
tot felul de g
ânduri

autorul
&autorul
mai poate
fi salvat

pe final vei vedea

dar iubi
ţel,
ce ne
învaţă pe NOI
ceilal
ţi pe pielea noastră

brusc, din gre
şeală
vom depista c
âteva mici
nepl
ăceri conjugale

sesizabile
însă pentru el

cu toate astea m
ă vor aplauda

pentru starea mea de
spirit

de
şi sunt aproape gata

ai grij
ă,
vor zice c
ă nu e adevărat cu ei
lucrurile stau cu
TOTUL altfel

c
ă de fapt nu sunt
cine crezi tu
c
ă sunt

ursule
ţul maro

nu m
ă recunoşti
acum mai mult ca niciodat
ă

nu-
ţi sunt nici un fel de
prieten la casa omului

tu s
ă nu-i crezi
depinde numai de tine
de mine abia
în ultimul moment

în care se va întâmpla ceva
destul de normal

doar dac
ă nu ţipi
încă  locuim cu
p
ărinţii

ne facem mendrele al
ături de
ei

este
şi asta un fel
de re-cu-no
ş-tiinţă

de con
ştiinţă

un deziderat aproape
(in)

vizibil

întorci puţin
p
ătura la colţuri

nimeni n-o s
ă se prindă

pericolul &

PERICOLUL vine
din alt
ă parte

s
ă fie aşa
s
ă vorbească despre
o SUMEDENIE
de lucruri

far
ă să ne
spun
ă însă
ce se afl
ă dincolo

cumplit&neserios

de pl
ăpând

pl
ămânul

PERICOLUL pe….final

&pe  final

vom reu
şi.

 

 

© ASALT ASSOCIATION

Nota: Īn lipsa altor precizari, drepturile de proprietate asupra textelor sau graficii publicate apartin autorilor.
(As no other details are given, the copyright of the texts or graphic work printed here belongs to their authors.)

Altair Net


 visitors on asalt sites

 

Observator